About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NemTom
Last Updated: 07/12/05 22:58
Viewed 12953 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.82%
Ranking kryminalny Shooter (5760)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 41:24
Miniête dni w grze 142 dni
Iloœæ zapisañ gry 136
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 8
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 148 próbach
68.92%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 12.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2540
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 35%
Musku³y 89%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 48%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 16.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 24
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 15
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 855
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $190 720,00
Kasa wydana na modê $3 962,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 520,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $126,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $119,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $197 471,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $196 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13867 z 29808
46.52%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 74
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2372
Ludzie zniszczeni przez innych 437
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 817
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1826
Zniszczone pojazdy ziemne 900
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 103
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 054 123,00
Liczba przebitych kó³ 185
Liczba strza³ów w g³owê 855
Wywo³ane po¿ary 395
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 225
Liczba straconych gwiazdek 170
EfektywnoϾ 68.92%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1217º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 976.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 124.94ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 144.46ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5582292.36ft
Dystans pokonany na nogach 515506.81ft
Dystans pokonany wp³aw 14407.57ft
Dystans pokonany samochodem 2645940.00ft
Dystans pokonany rowerem 92671.60ft
Dystans pokonany motocyklem 1156675.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 88556.48ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1318.13ft
Dystans pokonany helikopterem 254398.45ft
Dystans pokonany samolotem 692777.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 104063.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 15976.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:09
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:42
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 1:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 4
Ugaszone po¿ary 14
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:17
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 2
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:06
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!