About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NemTom
Last Updated: 07/12/05 22:58
Viewed 13310 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.82%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5760)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 41:24
Þaidime praëjusios dienos 142 dienos
Þaidimas iðsaugotas 136
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 20
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 8
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 148 bandymø
68.92%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 12.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2540
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 35%
Raumenys 89%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 48%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 65%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 16.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 855
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $190.720,00
Mados biudþetas $3.962,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.520,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $126,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $119,00
Visas apsipirkimo biudþetas $197.471,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $196.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13867 ið 29808
46.52%
Sunaudota sprogmenø (kg) 74
Tavo nuþudyti þmonës 2372
Kitø nuþudyti þmonës 437
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 817
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1826
Sunaikinti automobiliai/motociklai 900
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 103
Pridaryta þalos uþ $2.054.123,00
Perðautos padangos 185
Ðûviai á galvà 855
Sukelti gaisrai 395
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 225
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 170
Paisekimas 68.92%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1217º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 976.11ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 124.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:21
Toliausiai dviem ratais 144.46ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5582292.36ft
Pësèiomis nueita 515506.81ft
Plaukte nuplaukta 14407.57ft
Automobiliu nuvaþiuota 2645940.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 92671.60ft
Motociklu nuvaþiuota 1156675.88ft
Laivu nuplaukta 88556.48ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1318.13ft
Sraigtasparniu nuskrista 254398.45ft
Lëktuvu nuskrista 692777.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 104063.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 15976.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:09
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:42
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 1:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 4
Uþgesinti gaisrai 14
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:17
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 2
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:28
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!