About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NeKToN
Last Updated: 09/11/06 19:35
Viewed 10614 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13090)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 88:29
Miniête dni w grze 315 dni
Iloœæ zapisañ gry 368
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 143
Przemalowania samochodów 53
Iloœæ odwiedzin na si³owni 46
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 260 próbach
55.77%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 135.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 30%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 53%
Musku³y 57%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 44
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 32
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 83.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 55.00%
Postêp z Millie 43.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 45
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 67.92%
Utrzymane terytoria 36
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 36
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 17
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 53
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1548
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $146 720,00
Kasa wydana na modê $2 960,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $880,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $580,00
Kasa wydana na tuning aut $49 075,00
Kasa wydana na jedzenie $840,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $198 445,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 351 625,00
Kasa wygrana w kasynach $18 680 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $8 360 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 48
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 280,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22097 z 32825
67.32%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 133
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3338
Ludzie zniszczeni przez innych 690
Zniszczeni kryminaliœci 115
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1465
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2955
Zniszczone pojazdy ziemne 1019
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 150
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 374 722,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 1200
Wywo³ane po¿ary 1370
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 536
Liczba straconych gwiazdek 430
EfektywnoϾ 55.77%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 54
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 813º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1514.60ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 155.20ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 213.16ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:42
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12501598ft
Dystans pokonany na nogach 1182526.75ft
Dystans pokonany wp³aw 45059.54ft
Dystans pokonany samochodem 6658383.00ft
Dystans pokonany rowerem 438075.81ft
Dystans pokonany motocyklem 1837118.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 123332.34ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3284.09ft
Dystans pokonany helikopterem 588614.88ft
Dystans pokonany samolotem 1488849.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 104183.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 32170.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:57
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:03
Czas lotu 3:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 96
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 159
Kasa zarobiona w taksówce $20 557,00
Podwiezieni pasa¿erowie 72
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 075,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 4
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:58
Dostarczone paczki 77
Pstrykniête zdjêcia 104
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 37
BMX Najlepszy czas 2:23
NRG-500 Najlepszy czas 2:12
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:37
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:50
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:00
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:05
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:49
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:59
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:10
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:13
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:59
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:55
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:05
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:23
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:34
Najlepszy czas w World War Aces 2:14
Najlepszy czas w Barnstorming 6:01
Najlepszy czas w Military Service 7:51
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:56
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:40
Najlepszy czas w Heli Hell 5:44

Get Stats Like These!