About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NeKToN
Last Updated: 09/11/06 19:35
Viewed 10559 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13090)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 88:29
Þaidime praëjusios dienos 315 dienos
Þaidimas iðsaugotas 368
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 143
Perdaþyti automobiliai 53
Gimnastikos salë aplankyta 46
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 260 bandymø
55.77%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 135.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4820
Þaidëjo statistikos
Storumas 30%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 53%
Raumenys 57%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 44
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 32
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 83.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 55.00%
Progresas su Millie 43.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 45
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 67.92%
Priklausanèios teritorijos 36
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 36
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 17
Viso nuþudyta gaujø nariø 53
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1548
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $146.720,00
Mados biudþetas $2.960,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $880,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $580,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $49.075,00
Maisto biudþetas $840,00
Visas apsipirkimo biudþetas $198.445,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.351.625,00
Loðimuose laimëti pinigai $18.680.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $8.360.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 48
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.280,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22097 ið 32825
67.32%
Sunaudota sprogmenø (kg) 133
Tavo nuþudyti þmonës 3338
Kitø nuþudyti þmonës 690
Nuþudyti nusikaltëliai 115
Nuþudyti gaujø nariai 1465
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2955
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1019
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 150
Pridaryta þalos uþ $4.374.722,00
Perðautos padangos 239
Ðûviai á galvà 1200
Sukelti gaisrai 1370
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 536
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 430
Paisekimas 55.77%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 54
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 813º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1514.60ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 155.20ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 213.16ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:42
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12501598ft
Pësèiomis nueita 1182526.75ft
Plaukte nuplaukta 45059.54ft
Automobiliu nuvaþiuota 6658383.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 438075.81ft
Motociklu nuvaþiuota 1837118.88ft
Laivu nuplaukta 123332.34ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 3284.09ft
Sraigtasparniu nuskrista 588614.88ft
Lëktuvu nuskrista 1488849.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 104183.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 32170.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:57
Laikas su raketine kuprine 1:03
Skrydþiø laikas 3:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 96
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 159
Taksi uþdirbti pinigai $20.557,00
Nuveþti keleiviai 72
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.075,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 4
Karjere uþtruktas laikas 20:58
Pristatyti siuntiniai 77
Padarytos nuotraukos 104
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 37
BMX geriausias laikas 2:23
NRG-500 geriausias laikas 2:12
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:37
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:50
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:00
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:05
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:49
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:59
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:10
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:13
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:59
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:49
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:55
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:05
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:23
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:34
Geriausias laikas - World War Aces 2:14
Geriausias laikas - Barnstorming 6:01
Geriausias laikas - Military Service 7:51
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:56
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:40
Geriausias laikas - Heli Hell 5:44

Get Stats Like These!