About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ne0nBu11et
Last Updated: 07/08/05 17:52
Viewed 12915 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 83.96%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8119)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 47:24
Miniête dni w grze 189 dni
Iloœæ zapisañ gry 86
Liczba odwiedzin w szpitalu 90
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 44
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
119 po 242 próbach
49.17%
Zamalowane tagi 22 out of 100
22%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 6 out of 50
12%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 23.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5280
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 17%
Musku³y 43%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 45.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 82
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 72.22%
Utrzymane terytoria 39
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 45
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 139
Zabici zrekrutowani 78
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 131
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3050
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $240 560,00
Kasa wydana na modê $260,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $16 556,00
Kasa wydana na jedzenie $379,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $257 105,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
32332 z 46594
69.39%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 95
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5224
Ludzie zniszczeni przez innych 761
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2962
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2933
Zniszczone pojazdy ziemne 523
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 140
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 473 081,00
Liczba przebitych kó³ 306
Liczba strza³ów w g³owê 1190
Wywo³ane po¿ary 650
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 637
Liczba straconych gwiazdek 376
EfektywnoϾ 49.17%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 516º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 562.82ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 166.55ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 304.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6154253.88ft
Dystans pokonany na nogach 799326.00ft
Dystans pokonany wp³aw 22790.63ft
Dystans pokonany samochodem 2697666.00ft
Dystans pokonany rowerem 192807.83ft
Dystans pokonany motocyklem 1531358.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 77751.74ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 86129.64ft
Dystans pokonany samolotem 675737.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 70686.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:41
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:17
Czas lotu 1:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 9
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $9 650,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $20 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 11 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 38
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:56
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:47
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:40
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:13
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:02
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!