About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ne0nBu11et
Last Updated: 07/08/05 17:52
Viewed 11060 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 83.96%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8119)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 47:24
Þaidime praëjusios dienos 189 dienos
Þaidimas iðsaugotas 86
Apsilankymai ligoninëje 90
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 44
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 242 bandymø
49.17%
Perpurkðti grafitai 22 out of 100
22%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 6 out of 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 23.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5280
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 17%
Raumenys 43%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 45.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 82
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 72.22%
Priklausanèios teritorijos 39
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 45
Verbuoti gaujos nariai 139
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 78
Viso nuþudyta gaujø nariø 131
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3050
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $240.560,00
Mados biudþetas $260,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.556,00
Maisto biudþetas $379,00
Visas apsipirkimo biudþetas $257.105,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
32332 ið 46594
69.39%
Sunaudota sprogmenø (kg) 95
Tavo nuþudyti þmonës 5224
Kitø nuþudyti þmonës 761
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 2962
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2933
Sunaikinti automobiliai/motociklai 523
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 140
Pridaryta þalos uþ $2.473.081,00
Perðautos padangos 306
Ðûviai á galvà 1190
Sukelti gaisrai 650
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 637
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 376
Paisekimas 49.17%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 273.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 516º
Rasti unikalûs ðuoliai 19 out of 70
27.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 562.82ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 166.55ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:12
Toliausiai dviem ratais 304.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6154253.88ft
Pësèiomis nueita 799326.00ft
Plaukte nuplaukta 22790.63ft
Automobiliu nuvaþiuota 2697666.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 192807.83ft
Motociklu nuvaþiuota 1531358.13ft
Laivu nuplaukta 77751.74ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 86129.64ft
Lëktuvu nuskrista 675737.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 70686.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:41
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:17
Skrydþiø laikas 1:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 9
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $9.650,00
Sàvadavimo lygis 9
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $20.700,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 38
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:56
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:47
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:41
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:40
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:13
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:54
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:38
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:02
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:08
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!