About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ne0n
Last Updated: 06/27/05 20:34
Viewed 11764 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 32.62%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3880)
Paskutinë Pereita Misija Supply Lines...
Þaidimo laikas 18:02
Þaidime praëjusios dienos 78 dienos
Þaidimas iðsaugotas 117
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 138
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
51 ið 64 bandymø
79.69%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 40%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 30%
Raumenys 36%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 10%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 60
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 38
Viso nuþudyta gaujø nariø 56
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1560
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $40.100,00
Mados biudþetas $1.800,00
Tatuiruoèiø biudþetas $300,00
Kirpyklø biudþetas $1.200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $12.600,00
Maisto biudþetas $166,00
Visas apsipirkimo biudþetas $55.516,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $230.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12939 ið 20682
62.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 216
Tavo nuþudyti þmonës 2085
Kitø nuþudyti þmonës 228
Nuþudyti nusikaltëliai 19
Nuþudyti gaujø nariai 1509
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 5
Viso teisëtø nuþudymø 1936
Sunaikinti automobiliai/motociklai 201
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $1.254.236,00
Perðautos padangos 161
Ðûviai á galvà 697
Sukelti gaisrai 215
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 208
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 140
Paisekimas 79.69%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 286.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 268º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 252.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 2.02ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 30.47ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1521487.22ft
Pësèiomis nueita 214960.02ft
Plaukte nuplaukta 3.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 851394.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 225680.78ft
Motociklu nuvaþiuota 216141.66ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 10140.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3166.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:06
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 1
Uþgesinti gaisrai 1
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 38
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:47
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:42
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!