About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NandimIFV
Last Updated: 07/15/05 08:10
Viewed 12055 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 96.26%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11595)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 61:29
Þaidime praëjusios dienos 240 dienos
Þaidimas iðsaugotas 345
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 75
Perdaþyti automobiliai 54
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 202 bandymø
72.28%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 15 out of 50
30%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 17
Tolimiausias metimas 92.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5770
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 35%
Raumenys 29%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 52
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 25
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 98.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 94
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 23
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 33
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3225
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $677.760,00
Mados biudþetas $109.810,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $84.865,00
Maisto biudþetas $698,00
Visas apsipirkimo biudþetas $871.203,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.800,00
Nuosavybës biudþetas $854.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.053.221,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.656.474,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 13
Parduota pavogtø dalykø 34
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30058 ið 52035
57.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 76
Tavo nuþudyti þmonës 5509
Kitø nuþudyti þmonës 554
Nuþudyti nusikaltëliai 312
Nuþudyti gaujø nariai 3148
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4996
Sunaikinti automobiliai/motociklai 711
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $3.786.166,00
Perðautos padangos 307
Ðûviai á galvà 2346
Sukelti gaisrai 593
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 571
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 398
Paisekimas 72.28%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 56
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1271º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2287.18ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 140.48ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 149.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:32
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9009028.88ft
Pësèiomis nueita 951139.69ft
Plaukte nuplaukta 39034.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 4759174.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 315781.34ft
Motociklu nuvaþiuota 1164415.38ft
Laivu nuplaukta 27693.26ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 347399.91ft
Lëktuvu nuskrista 1220670.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 136230.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 47490.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:31
Laikas su raketine kuprine 0:40
Skrydþiø laikas 2:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 39
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 402
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 115
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 211
Taksi uþdirbti pinigai $17.339,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.670,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 21 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:28
Pristatyti siuntiniai 75
Padarytos nuotraukos 136
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 32
BMX geriausias laikas 2:21
NRG-500 geriausias laikas 2:29
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:48
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:25
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:51
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:10
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:05
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:22
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 2:15
Geriausias laikas - Barnstorming 4:58
Geriausias laikas - Military Service 4:43
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:18
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:03
Geriausias laikas - Heli Hell 5:08

Get Stats Like These!