About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Namu
Last Updated: 06/20/05 16:04
Viewed 12065 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 59.89%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8136)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 32:39
Miniête dni w grze 107 dni
Iloœæ zapisañ gry 90
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 47
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 149 próbach
69.8%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4960
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 44%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 38%
Musku³y 74%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 51%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 34
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 43.40%
Utrzymane terytoria 23
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 67
Zabici zrekrutowani 39
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 53
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1082
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $341 100,00
Kasa wydana na modê $1 920,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 720,00
Kasa wydana na jedzenie $297,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $351 887,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $210 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 204 060,00
Kasa wygrana w kasynach $9 865 140,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 300 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $604 600,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11174 z 20123
55.53%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 165
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2456
Ludzie zniszczeni przez innych 327
Zniszczeni kryminaliœci 1
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1031
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2007
Zniszczone pojazdy ziemne 448
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 129
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 146 991,00
Liczba przebitych kó³ 121
Liczba strza³ów w g³owê 1097
Wywo³ane po¿ary 663
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 259
Liczba straconych gwiazdek 175
EfektywnoϾ 69.8%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 203.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 843º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.80ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 130.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 127.93ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4148974.51ft
Dystans pokonany na nogach 420546.13ft
Dystans pokonany wp³aw 18161.47ft
Dystans pokonany samochodem 1747552.00ft
Dystans pokonany rowerem 43349.71ft
Dystans pokonany motocyklem 730303.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26241.29ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 173626.66ft
Dystans pokonany samolotem 985293.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3386.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 513.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:11
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 1:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:09
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:47
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!