About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Namu
Last Updated: 06/20/05 16:04
Viewed 12062 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 59.89%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8136)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 32:39
Þaidime praëjusios dienos 107 dienos
Þaidimas iðsaugotas 90
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 47
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 149 bandymø
69.8%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4960
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 44%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 38%
Raumenys 74%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 51%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 34
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 67
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 39
Viso nuþudyta gaujø nariø 53
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1082
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $341.100,00
Mados biudþetas $1.920,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.720,00
Maisto biudþetas $297,00
Visas apsipirkimo biudþetas $351.887,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $210.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.204.060,00
Loðimuose laimëti pinigai $9.865.140,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.300.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $604.600,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11174 ið 20123
55.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 165
Tavo nuþudyti þmonës 2456
Kitø nuþudyti þmonës 327
Nuþudyti nusikaltëliai 1
Nuþudyti gaujø nariai 1031
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2007
Sunaikinti automobiliai/motociklai 448
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 129
Pridaryta þalos uþ $2.146.991,00
Perðautos padangos 121
Ðûviai á galvà 1097
Sukelti gaisrai 663
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 259
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 175
Paisekimas 69.8%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 203.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 843º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.80ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 130.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 127.93ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4148974.51ft
Pësèiomis nueita 420546.13ft
Plaukte nuplaukta 18161.47ft
Automobiliu nuvaþiuota 1747552.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 43349.71ft
Motociklu nuvaþiuota 730303.75ft
Laivu nuplaukta 26241.29ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 173626.66ft
Lëktuvu nuskrista 985293.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3386.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 513.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:31
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 1:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:09
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:47
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:34
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!