About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NaTrIuM
Last Updated: 06/21/05 15:32
Viewed 11884 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.57%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6653)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 36:51
Þaidime praëjusios dienos 149 dienos
Þaidimas iðsaugotas 226
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 23
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 118 bandymø
89.83%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4050
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 49%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 39%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 11.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 28.07%
Priklausanèios teritorijos 16
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 42
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 24
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 802
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $42.800,00
Mados biudþetas $45.338,00
Tatuiruoèiø biudþetas $695,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.520,00
Maisto biudþetas $263,00
Visas apsipirkimo biudþetas $103.316,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $410.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.024,00
Loðimuose laimëti pinigai $904,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $120,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 11
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.420,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11819 ið 16167
73.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 91
Tavo nuþudyti þmonës 2302
Kitø nuþudyti þmonës 317
Nuþudyti nusikaltëliai 98
Nuþudyti gaujø nariai 760
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2040
Sunaikinti automobiliai/motociklai 556
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $3.758.798,00
Perðautos padangos 124
Ðûviai á galvà 1219
Sukelti gaisrai 1251
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 357
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 202
Paisekimas 89.83%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 521º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 566.91ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 271.56ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 216.73ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5617585.94ft
Pësèiomis nueita 509083.47ft
Plaukte nuplaukta 7904.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 1991608.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 270078.28ft
Motociklu nuvaþiuota 1251193.25ft
Laivu nuplaukta 59391.71ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 473625.72ft
Lëktuvu nuskrista 998317.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 41833.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14550.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:00
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 2:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $3.640,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 31
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:24
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!