About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NTAuthority
Last Updated: 03/23/09 12:27
Viewed 9813 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.08%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5483)
Paskutinë Pereita Misija High Noon
Þaidimo laikas 17:12
Þaidime praëjusios dienos 83 dienos
Þaidimas iðsaugotas 155
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
77 ið 97 bandymø
79.38%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6380
Þaidëjo statistikos
Storumas 30%
Iðtvermë 22%
Pagarba 28%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 5%
Raumenys 24%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 29%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 13%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 52.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 2
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 39
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.053.020,00
Mados biudþetas $105,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $60,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.053.285,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $813.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.874.910,00
Loðimuose laimëti pinigai $20.635.076,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $18.920.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 11
Parduota pavogtø dalykø 28
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.680,00
Didþiausias vagysèiø grobis $15.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3674 ið 6112
60.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 84
Tavo nuþudyti þmonës 617
Kitø nuþudyti þmonës 98
Nuþudyti nusikaltëliai 29
Nuþudyti gaujø nariai 25
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 559
Sunaikinti automobiliai/motociklai 111
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 8
Pridaryta þalos uþ $529.703,00
Perðautos padangos 52
Ðûviai á galvà 146
Sukelti gaisrai 361
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 91
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 76
Paisekimas 79.38%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 170.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 180º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 16.30ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 262.38ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2193249.99ft
Pësèiomis nueita 250298.98ft
Plaukte nuplaukta 5558.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 1456929.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 19106.14ft
Motociklu nuvaþiuota 273890.97ft
Laivu nuplaukta 1304.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 21561.87ft
Lëktuvu nuskrista 164599.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:01
Skrydþiø laikas 0:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 94
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:03
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!