About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NRG_2
Last Updated: 06/20/05 09:13
Viewed 10934 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 37.43%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4539)
Paskutinë Pereita Misija Lure
Þaidimo laikas 23:57
Þaidime praëjusios dienos 88 dienos
Þaidimas iðsaugotas 104
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 67
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
59 ið 102 bandymø
57.84%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 19 out of 50
38%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 81.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3820
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 57%
Pagarba 41%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 40%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 7
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 15
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 329
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $48.300,00
Mados biudþetas $2.645,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.055,00
Kirpyklø biudþetas $2.050,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.630,00
Maisto biudþetas $265,00
Visas apsipirkimo biudþetas $59.995,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 4
Vagystëmis uþdirbti pinigai $320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4001 ið 7599
52.65%
Sunaudota sprogmenø (kg) 48
Tavo nuþudyti þmonës 1139
Kitø nuþudyti þmonës 250
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 267
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 3
Viso teisëtø nuþudymø 818
Sunaikinti automobiliai/motociklai 200
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 94
Pridaryta þalos uþ $1.067.055,00
Perðautos padangos 90
Ðûviai á galvà 304
Sukelti gaisrai 187
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 222
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 57.84%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 286.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 378º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1858.77ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 216.11ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 106.35ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:22
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2701025.28ft
Pësèiomis nueita 299635.00ft
Plaukte nuplaukta 7234.77ft
Automobiliu nuvaþiuota 1476244.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 42513.79ft
Motociklu nuvaþiuota 699710.69ft
Laivu nuplaukta 83562.65ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 40836.96ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 45560.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5726.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:34
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 146
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $68,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 7
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!