About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: NRG
Last Updated: 06/20/05 05:59
Viewed 12724 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 36.90%
Ranking kryminalny Jacker (4535)
Ostatnia Wykonana Misja Lure
Czas grania 23:07
Miniête dni w grze 86 dni
Iloœæ zapisañ gry 103
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 53
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
59 po 101 próbach
58.42%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 81.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3820
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 47%
Respekt 41%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 33%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 65%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 15
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 327
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $48 300,00
Kasa wydana na modê $2 645,00
Kasa wydana na tatua¿e $815,00
Kasa wydana na fryzjera $2 050,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $6 630,00
Kasa wydana na jedzenie $194,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $59 684,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $150 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 4
Kasa zarobiona na w³amaniach $320,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4001 z 7599
52.65%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 48
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1131
Ludzie zniszczeni przez innych 247
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 267
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 818
Zniszczone pojazdy ziemne 199
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 94
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 066 383,00
Liczba przebitych kó³ 90
Liczba strza³ów w g³owê 304
Wywo³ane po¿ary 187
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 218
Liczba straconych gwiazdek 151
EfektywnoϾ 58.42%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 286.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 378º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1858.77ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 216.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 106.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:22
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2570747.29ft
Dystans pokonany na nogach 293653.16ft
Dystans pokonany wp³aw 3538.63ft
Dystans pokonany samochodem 1471333.13ft
Dystans pokonany rowerem 42513.79ft
Dystans pokonany motocyklem 659238.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 8346.82ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 40836.96ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 45560.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5726.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:34
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 146
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $68,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 7
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!