About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: N@nD!m
Last Updated: 07/15/05 08:14
Viewed 11795 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 96.26%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11595)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 61:29
Miniête dni w grze 240 dni
Iloœæ zapisañ gry 345
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 75
Przemalowania samochodów 54
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 202 próbach
72.28%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 17
Najdalszy skok na rowerze 92.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5770
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 35%
Musku³y 29%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 52
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 25
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 98.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 94
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 23
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 33
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3225
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $677 760,00
Kasa wydana na modê $109 810,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 470,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $84 865,00
Kasa wydana na jedzenie $698,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $871 203,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $854 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 053 221,00
Kasa wygrana w kasynach $3 656 474,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 13
Liczba sprzedanych ³upów 34
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 720,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30058 z 52035
57.76%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 76
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5509
Ludzie zniszczeni przez innych 554
Zniszczeni kryminaliœci 312
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3148
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4996
Zniszczone pojazdy ziemne 711
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 786 166,00
Liczba przebitych kó³ 307
Liczba strza³ów w g³owê 2346
Wywo³ane po¿ary 593
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 571
Liczba straconych gwiazdek 398
EfektywnoϾ 72.28%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6233.33ft
Najwy¿szy skok 56
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1271º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2287.18ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 140.48ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 149.94ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9009028.88ft
Dystans pokonany na nogach 951139.69ft
Dystans pokonany wp³aw 39034.80ft
Dystans pokonany samochodem 4759174.00ft
Dystans pokonany rowerem 315781.34ft
Dystans pokonany motocyklem 1164415.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 27693.26ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 347399.91ft
Dystans pokonany samolotem 1220670.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 136230.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 47490.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 13:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:40
Czas lotu 2:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 39
Kryminaliœci zabici w Vigilante 402
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 115
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 211
Kasa zarobiona w taksówce $17 339,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 670,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 21 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:28
Dostarczone paczki 75
Pstrykniête zdjêcia 136
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 2:21
NRG-500 Najlepszy czas 2:29
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:25
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:51
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:10
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:05
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:22
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 2:15
Najlepszy czas w Barnstorming 4:58
Najlepszy czas w Military Service 4:43
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:18
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:03
Najlepszy czas w Heli Hell 5:08

Get Stats Like These!