About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: N4-Tech
Last Updated: 12/16/07 15:59
Viewed 11367 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 44.92%
Ranking kryminalny Jacker (4215)
Ostatnia Wykonana Misja Highjack
Czas grania 28:21
Miniête dni w grze 103 dni
Iloœæ zapisañ gry 111
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 102
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
71 po 106 próbach
66.98%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 48 de 50
96%
Zebrane podkowy 0 de 50
0%
Zebrane ostrygi 30 de 50
60%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3930
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 80%
Seksapil 39%
Musku³y 59%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 84%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 16.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gánster
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Gánster
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Gánster
SMG Gánster
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 1
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 85
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Families de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $24 500,00
Kasa wydana na modê $1 395,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $1 015,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $27 060,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $265 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4176 z 7667
54.47%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 78
Ludzie zniszczeni przez ciebie 754
Ludzie zniszczeni przez innych 249
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 56
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 525
Zniszczone pojazdy ziemne 234
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 86
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 201 009,00
Liczba przebitych kó³ 115
Liczba strza³ów w g³owê 169
Wywo³ane po¿ary 308
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 214
Liczba straconych gwiazdek 156
EfektywnoϾ 66.98%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 110.00m
Najwy¿szy skok 74
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 418º
Unikalne skoki znalezione 35 de 70
50%
Unikalne skoki wykonane 28 de 70
40%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 299.62m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 63.91m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 65737288.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1221333.69m
Dystans pokonany na nogach 83253.05m
Dystans pokonany wp³aw 9202.63m
Dystans pokonany samochodem 744397.06m
Dystans pokonany rowerem 34594.76m
Dystans pokonany motocyklem 320411.41m
Dystans pokonany ³odzi¹ 5029.78m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 16519.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 7926.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:13
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 85
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 072,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $15 390,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 73
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:19
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!