About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: N4-Tech
Last Updated: 12/16/07 15:59
Viewed 11435 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 44.92%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4215)
Paskutinë Pereita Misija Highjack
Þaidimo laikas 28:21
Þaidime praëjusios dienos 103 dienos
Þaidimas iðsaugotas 111
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 102
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
71 ið 106 bandymø
66.98%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 48 de 50
96%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 30 de 50
60%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3930
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 80%
Seksualumas 39%
Raumenys 59%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 84%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 65%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 16.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gánster
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Gánster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Gánster
SMG Gánster
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 1
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 3
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 85
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Families de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $24.500,00
Mados biudþetas $1.395,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $1.015,00
Visas apsipirkimo biudþetas $27.060,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $265.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4176 ið 7667
54.47%
Sunaudota sprogmenø (kg) 78
Tavo nuþudyti þmonës 754
Kitø nuþudyti þmonës 249
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 56
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 525
Sunaikinti automobiliai/motociklai 234
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 86
Pridaryta þalos uþ $1.201.009,00
Perðautos padangos 115
Ðûviai á galvà 169
Sukelti gaisrai 308
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 214
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 156
Paisekimas 66.98%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 110.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 74
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 418º
Rasti unikalûs ðuoliai 35 de 70
50%
Atlikti unikalûs ðuoliai 28 de 70
40%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 299.62m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 63.91m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 65737288.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1221333.69m
Pësèiomis nueita 83253.05m
Plaukte nuplaukta 9202.63m
Automobiliu nuvaþiuota 744397.06m
Dviraèiu nuvaþiuota 34594.76m
Motociklu nuvaþiuota 320411.41m
Laivu nuplaukta 5029.78m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 16519.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 7926.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:13
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:41
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 85
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $14.072,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.390,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 73
Pereiti tiro lygiai 9 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:19
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!