About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mr__Haan
Last Updated: 01/26/08 12:00
Viewed 11907 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 17.11%
Ranking kryminalny Road Dawg (2263)
Ostatnia Wykonana Misja Sweet's Girl
Czas grania 9:24
Miniête dni w grze 34 dni
Iloœæ zapisañ gry 33
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 4
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 57
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
8 po 12 próbach
66.67%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 51%
Wytrzyma³oœæ 11%
Respekt 22%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 20%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Flyboy
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Los Santos Vagos
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 77
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $32 600,00
Kasa wydana na modê $907,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 330,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $21 005,00
Kasa wydana na jedzenie $120,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $55 012,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $649 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5567 z 5599
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1004
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1564
Ludzie zniszczeni przez innych 197
Zniszczeni kryminaliœci 63
Zniszczeni cz³onkowie gangów 56
Zabicia od ostatniego zapisania gry 7
Zanotowane zabójstwa 968
Zniszczone pojazdy ziemne 664
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 26
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 556 246,00
Liczba przebitych kó³ 71
Liczba strza³ów w g³owê 49
Wywo³ane po¿ary 1092
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 39
Liczba straconych gwiazdek 8
EfektywnoϾ 66.67%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 15510.00ft
Najwy¿szy skok 1248
najwiêcej fiko³ków przy skoku 9
Najwiêkszy obrót przy skoku 2822º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 316.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:58
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:58
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1309007.77ft
Dystans pokonany na nogach 87717.98ft
Dystans pokonany wp³aw 62.90ft
Dystans pokonany samochodem 1088962.88ft
Dystans pokonany rowerem 19202.38ft
Dystans pokonany motocyklem 39648.73ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1636.51ft
Dystans pokonany helikopterem 31969.64ft
Dystans pokonany samolotem 39806.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:05
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 50
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!