About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mr_Nitty
Last Updated: 06/23/05 21:48
Viewed 12193 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 43.32%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4680)
Paskutinë Pereita Misija A Home In The Hills
Þaidimo laikas 19:04
Þaidime praëjusios dienos 76 dienos
Þaidimas iðsaugotas 95
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
82 ið 111 bandymø
73.87%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 103.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3860
Þaidëjo statistikos
Storumas 44%
Iðtvermë 32%
Pagarba 33%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 16%
Raumenys 58%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 40%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 15
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 89
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $26.040,00
Mados biudþetas $1.285,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $130,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.204,00
Maisto biudþetas $316,00
Visas apsipirkimo biudþetas $39.725,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $110.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5465 ið 11618
47.04%
Sunaudota sprogmenø (kg) 88
Tavo nuþudyti þmonës 1107
Kitø nuþudyti þmonës 230
Nuþudyti nusikaltëliai 8
Nuþudyti gaujø nariai 65
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 915
Sunaikinti automobiliai/motociklai 223
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 103
Pridaryta þalos uþ $1.267.752,00
Perðautos padangos 100
Ðûviai á galvà 359
Sukelti gaisrai 497
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 199
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 141
Paisekimas 73.87%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 443.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 479º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 848.02ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:21
Toliausiai ant priekinio rato 36.76ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2340180.34ft
Pësèiomis nueita 240126.34ft
Plaukte nuplaukta 5429.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 1327637.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 58926.07ft
Motociklu nuvaþiuota 454599.94ft
Laivu nuplaukta 19774.66ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 46616.21ft
Lëktuvu nuskrista 187071.11ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 35
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!