About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MrCai
Last Updated: 06/27/05 10:31
Viewed 11317 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 51.87%
Ranking kryminalny Jacker (4329)
Ostatnia Wykonana Misja Green Goo
Czas grania 25:34
Miniête dni w grze 100 dni
Iloœæ zapisañ gry 134
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
86 po 109 próbach
78.9%
Zamalowane tagi 28 out of 100
28%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 113.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4610
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 31%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 19%
Musku³y 67%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 45%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 53%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 6
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 84
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $21 440,00
Kasa wydana na modê $670,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $92,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $800,00
Kasa wydana na jedzenie $235,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $23 195,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $232 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $84,00
Kasa wygrana w kasynach $60,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $60,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $24,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5081 z 9262
54.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 77
Ludzie zniszczeni przez ciebie 785
Ludzie zniszczeni przez innych 201
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 57
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 651
Zniszczone pojazdy ziemne 218
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 96
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 083 174,00
Liczba przebitych kó³ 104
Liczba strza³ów w g³owê 252
Wywo³ane po¿ary 319
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 155
Liczba straconych gwiazdek 105
EfektywnoϾ 78.9%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 493º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 606.71ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 183.37ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3068008.44ft
Dystans pokonany na nogach 308100.66ft
Dystans pokonany wp³aw 10361.17ft
Dystans pokonany samochodem 1612119.13ft
Dystans pokonany rowerem 139215.95ft
Dystans pokonany motocyklem 605844.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 19003.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 83083.84ft
Dystans pokonany samolotem 200553.34ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 29433.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 60293.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:08
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 20:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $690,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 33
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!