About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MrCai
Last Updated: 06/27/05 10:31
Viewed 11238 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.87%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4329)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 25:34
Þaidime praëjusios dienos 100 dienos
Þaidimas iðsaugotas 134
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
86 ið 109 bandymø
78.9%
Perpurkðti grafitai 28 out of 100
28%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 113.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4610
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 31%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 19%
Raumenys 67%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 45%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 53%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 6
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 84
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $21.440,00
Mados biudþetas $670,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $92,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $800,00
Maisto biudþetas $235,00
Visas apsipirkimo biudþetas $23.195,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $232.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $84,00
Loðimuose laimëti pinigai $60,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $60,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $24,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5081 ið 9262
54.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 77
Tavo nuþudyti þmonës 785
Kitø nuþudyti þmonës 201
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 57
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 651
Sunaikinti automobiliai/motociklai 218
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 96
Pridaryta þalos uþ $1.083.174,00
Perðautos padangos 104
Ðûviai á galvà 252
Sukelti gaisrai 319
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 105
Paisekimas 78.9%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 280.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 493º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 606.71ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 183.37ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3068008.44ft
Pësèiomis nueita 308100.66ft
Plaukte nuplaukta 10361.17ft
Automobiliu nuvaþiuota 1612119.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 139215.95ft
Motociklu nuvaþiuota 605844.69ft
Laivu nuplaukta 19003.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 83083.84ft
Lëktuvu nuskrista 200553.34ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 29433.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 60293.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 20:27
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 0:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $690,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 33
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!