About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MrBadidea
Last Updated: 06/26/05 08:41
Viewed 11134 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 52.94%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6651)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 16:01
Þaidime praëjusios dienos 60 dienos
Þaidimas iðsaugotas 75
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 8
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 116 bandymø
83.62%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5540
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 21%
Raumenys 79%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 22
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 15
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 19
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 711
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.200,00
Mados biudþetas $7.700,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.780,00
Maisto biudþetas $80,00
Visas apsipirkimo biudþetas $13.260,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $280.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $250,00
Loðimuose laimëti pinigai $50,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $200,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8372 ið 14000
59.8%
Sunaudota sprogmenø (kg) 79
Tavo nuþudyti þmonës 1876
Kitø nuþudyti þmonës 258
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 674
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1760
Sunaikinti automobiliai/motociklai 418
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 133
Pridaryta þalos uþ $1.584.078,00
Perðautos padangos 106
Ðûviai á galvà 1162
Sukelti gaisrai 346
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 164
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 118
Paisekimas 83.62%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 262º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 590.86ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 75.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2293885.07ft
Pësèiomis nueita 226791.88ft
Plaukte nuplaukta 2749.61ft
Automobiliu nuvaþiuota 1166488.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 25008.94ft
Motociklu nuvaþiuota 482638.75ft
Laivu nuplaukta 24661.15ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 68018.50ft
Lëktuvu nuskrista 270564.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 26963.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 0:29
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:52
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!