About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Moriveth
Last Updated: 06/24/05 10:38
Viewed 11104 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 51.34%
Ranking kryminalny Hard-ass (2683)
Ostatnia Wykonana Misja Cut Throat Business
Czas grania 22:49
Miniête dni w grze 89 dni
Iloœæ zapisañ gry 109
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
86 po 112 próbach
76.79%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4560
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 61%
Respekt 58%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 42%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 22%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 40%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 2%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 9
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 5.66%
Utrzymane terytoria 3
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 310
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $142 660,00
Kasa wydana na modê $38 724,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 002,00
Kasa wydana na fryzjera $1 530,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 270,00
Kasa wydana na jedzenie $172,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $198 308,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $212 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $17 247,00
Kasa wygrana w kasynach $19 700,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $12 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5703 z 9053
63%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 87
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1182
Ludzie zniszczeni przez innych 185
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 296
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 931
Zniszczone pojazdy ziemne 228
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 22
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 198 866,00
Liczba przebitych kó³ 70
Liczba strza³ów w g³owê 666
Wywo³ane po¿ary 1067
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 180
Liczba straconych gwiazdek 139
EfektywnoϾ 76.79%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 223.33ft
Najwy¿szy skok 6
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 289º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 121.36ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:23
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3437394.36ft
Dystans pokonany na nogach 315284.00ft
Dystans pokonany wp³aw 20009.78ft
Dystans pokonany samochodem 1425037.88ft
Dystans pokonany rowerem 27956.77ft
Dystans pokonany motocyklem 542256.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 18789.07ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 138718.86ft
Dystans pokonany samolotem 935021.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14320.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:22
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:34
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 3
Ugaszone po¿ary 11
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 105
Kasa zarobiona w taksówce $215,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 20
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!