About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Moriveth
Last Updated: 06/24/05 10:38
Viewed 11055 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.34%
Nusikaltëlio reitingas Hard-ass (2683)
Paskutinë Pereita Misija Cut Throat Business
Þaidimo laikas 22:49
Þaidime praëjusios dienos 89 dienos
Þaidimas iðsaugotas 109
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
86 ið 112 bandymø
76.79%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4560
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 61%
Pagarba 58%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 42%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 40%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 2%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 9
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 5.66%
Priklausanèios teritorijos 3
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 29
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 310
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $142.660,00
Mados biudþetas $38.724,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.002,00
Kirpyklø biudþetas $1.530,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.270,00
Maisto biudþetas $172,00
Visas apsipirkimo biudþetas $198.308,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $212.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $17.247,00
Loðimuose laimëti pinigai $19.700,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $12.500,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5703 ið 9053
63%
Sunaudota sprogmenø (kg) 87
Tavo nuþudyti þmonës 1182
Kitø nuþudyti þmonës 185
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 296
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 931
Sunaikinti automobiliai/motociklai 228
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 22
Pridaryta þalos uþ $1.198.866,00
Perðautos padangos 70
Ðûviai á galvà 666
Sukelti gaisrai 1067
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 180
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 139
Paisekimas 76.79%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 223.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 289º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 121.36ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:23
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3437394.36ft
Pësèiomis nueita 315284.00ft
Plaukte nuplaukta 20009.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 1425037.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 27956.77ft
Motociklu nuvaþiuota 542256.06ft
Laivu nuplaukta 18789.07ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 138718.86ft
Lëktuvu nuskrista 935021.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14320.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:22
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:34
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 11
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 105
Taksi uþdirbti pinigai $215,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 20
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!