About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mih
Last Updated: 06/27/05 16:21
Viewed 12398 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 42.78%
Ranking kryminalny Lil' G (3385)
Ostatnia Wykonana Misja Bandito County
Czas grania 35:50
Miniête dni w grze 139 dni
Iloœæ zapisañ gry 162
Liczba odwiedzin w szpitalu 17
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 74
Przemalowania samochodów 42
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 94
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
69 po 152 próbach
45.39%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 58%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 35%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 61%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 73%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 11
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 30.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 57
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 30
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 196
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $50 600,00
Kasa wydana na modê $2 650,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 707,00
Kasa wydana na fryzjera $1 260,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 300,00
Kasa wydana na jedzenie $341,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $58 058,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $230 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6381 z 13690
46.61%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1642
Ludzie zniszczeni przez innych 328
Zniszczeni kryminaliœci 30
Zniszczeni cz³onkowie gangów 135
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 913
Zniszczone pojazdy ziemne 438
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 93
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 225 463,00
Liczba przebitych kó³ 138
Liczba strza³ów w g³owê 468
Wywo³ane po¿ary 2302
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 380
Liczba straconych gwiazdek 165
EfektywnoϾ 45.39%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 7116.67ft
Najwy¿szy skok 461
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 586º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 773.15ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 254.03ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.77ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:08
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4005305.99ft
Dystans pokonany na nogach 404292.22ft
Dystans pokonany wp³aw 7349.27ft
Dystans pokonany samochodem 1796481.38ft
Dystans pokonany rowerem 151734.41ft
Dystans pokonany motocyklem 781233.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 36569.44ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 304962.19ft
Dystans pokonany samolotem 410810.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 4496.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 107376.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 27:14
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 4
Kasa zarobiona w taksówce $21,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 39
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 7
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 12
Najlepszy czas w dirt track 7:46
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:12
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 4:49
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!