About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mih
Last Updated: 06/27/05 16:21
Viewed 12397 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 42.78%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3385)
Paskutinë Pereita Misija Bandito County
Þaidimo laikas 35:50
Þaidime praëjusios dienos 139 dienos
Þaidimas iðsaugotas 162
Apsilankymai ligoninëje 17
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 74
Perdaþyti automobiliai 42
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 94
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
69 ið 152 bandymø
45.39%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 58%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 61%
Motociklø vairavimo gabumai 73%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 11
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 30.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 30
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 196
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $50.600,00
Mados biudþetas $2.650,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.707,00
Kirpyklø biudþetas $1.260,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.300,00
Maisto biudþetas $341,00
Visas apsipirkimo biudþetas $58.058,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $230.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6381 ið 13690
46.61%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 1642
Kitø nuþudyti þmonës 328
Nuþudyti nusikaltëliai 30
Nuþudyti gaujø nariai 135
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 913
Sunaikinti automobiliai/motociklai 438
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 93
Pridaryta þalos uþ $2.225.463,00
Perðautos padangos 138
Ðûviai á galvà 468
Sukelti gaisrai 2302
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 380
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 165
Paisekimas 45.39%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 7116.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 461
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 586º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 773.15ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 254.03ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 207.77ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:08
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4005305.99ft
Pësèiomis nueita 404292.22ft
Plaukte nuplaukta 7349.27ft
Automobiliu nuvaþiuota 1796481.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 151734.41ft
Motociklu nuvaþiuota 781233.56ft
Laivu nuplaukta 36569.44ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 304962.19ft
Lëktuvu nuskrista 410810.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 4496.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 107376.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:44
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 27:14
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 4
Taksi uþdirbti pinigai $21,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 3
Padarytos nuotraukos 39
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 7
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 12
Geriausias laikas - dirt track 7:46
Geriausias rato laikas - dirt track 1:12
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:19
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 4:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!