About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Metatron
Last Updated: 07/12/08 14:55
Viewed 10332 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 16.04%
Nusikaltëlio reitingas Hard-ass (2544)
Paskutinë Pereita Misija Reuniting The Families
Þaidimo laikas 17:23
Þaidime praëjusios dienos 75 dienos
Þaidimas iðsaugotas 125
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $256935.00
Suvalgyti patiekalai 45
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
27 ið 34 bandymø
79.41%
Perpurkðti grafitai 40 von 100
40%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 0 von 50
0%
Surinktos kriauklës 4 von 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 5.50m
paskutinis ðokiø rezultatas 5650
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 55%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 1%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 12%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 45%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $256935.00
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 80.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Schlecht
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.15%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 3
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1546
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $35,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $198,00
Visas apsipirkimo biudþetas $433,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $85.645,00
Loðimuose laimëti pinigai $256.935,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $256.935,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10471 ið 13805
75.85%
Sunaudota sprogmenø (kg) 17
Tavo nuþudyti þmonës 1984
Kitø nuþudyti þmonës 157
Nuþudyti nusikaltëliai 2
Nuþudyti gaujø nariai 1497
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 86
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 2
Pridaryta þalos uþ $309.907,00
Perðautos padangos 57
Ðûviai á galvà 355
Sukelti gaisrai 21
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 460
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 401
Paisekimas 79.41%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 69.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 359º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 von 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 von 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 409.23m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 166.79m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 571479.3m
Pësèiomis nueita 103681.47m
Plaukte nuplaukta 490.80m
Automobiliu nuvaþiuota 234803.67m
Dviraèiu nuvaþiuota 77314.67m
Motociklu nuvaþiuota 150926.69m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 4262.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:03
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.078,00
Nuveþti keleiviai 9
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 6 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!