About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: McGoth
Last Updated: 06/20/05 18:23
Viewed 11384 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 42.25%
Ranking kryminalny Shooter (5369)
Ostatnia Wykonana Misja N.o.e.
Czas grania 18:45
Miniête dni w grze 63 dni
Iloœæ zapisañ gry 55
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 3
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 41
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
75 po 99 próbach
75.76%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2800
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 94%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 9%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 3%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 25
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 36
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 22
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 895
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $800,00
Kasa wydana na modê $260,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $9 730,00
Kasa wydana na jedzenie $261,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $11 001,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $340 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $31 303,00
Kasa wygrana w kasynach $300,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15499 z 19176
80.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 273
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1597
Ludzie zniszczeni przez innych 128
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 881
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1526
Zniszczone pojazdy ziemne 334
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 114
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 440 040,00
Liczba przebitych kó³ 66
Liczba strza³ów w g³owê 298
Wywo³ane po¿ary 546
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 53
Liczba straconych gwiazdek 22
EfektywnoϾ 75.76%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 293.33ft
Najwy¿szy skok 5
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 550º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 916.04ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 230.75ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 9.06ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:03
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1811005.12ft
Dystans pokonany na nogach 158401.50ft
Dystans pokonany wp³aw 11033.19ft
Dystans pokonany samochodem 966664.25ft
Dystans pokonany rowerem 17143.66ft
Dystans pokonany motocyklem 366576.97ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 10107.39ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 57878.11ft
Dystans pokonany samolotem 207860.05ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 15340.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:10
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 5:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:57
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!