About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: McGoth
Last Updated: 06/20/05 18:23
Viewed 11369 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 42.25%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5369)
Paskutinë Pereita Misija N.o.e.
Þaidimo laikas 18:45
Þaidime praëjusios dienos 63 dienos
Þaidimas iðsaugotas 55
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 3
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 41
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
75 ið 99 bandymø
75.76%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2800
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 100%
Pagarba 94%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 9%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 3%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 25
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 36
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 22
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 895
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $800,00
Mados biudþetas $260,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $9.730,00
Maisto biudþetas $261,00
Visas apsipirkimo biudþetas $11.001,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $340.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $31.303,00
Loðimuose laimëti pinigai $300,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15499 ið 19176
80.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 273
Tavo nuþudyti þmonës 1597
Kitø nuþudyti þmonës 128
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 881
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1526
Sunaikinti automobiliai/motociklai 334
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 114
Pridaryta þalos uþ $2.440.040,00
Perðautos padangos 66
Ðûviai á galvà 298
Sukelti gaisrai 546
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 53
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 22
Paisekimas 75.76%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 5
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 550º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 916.04ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 230.75ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 9.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:03
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1811005.12ft
Pësèiomis nueita 158401.50ft
Plaukte nuplaukta 11033.19ft
Automobiliu nuvaþiuota 966664.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 17143.66ft
Motociklu nuvaþiuota 366576.97ft
Laivu nuplaukta 10107.39ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 57878.11ft
Lëktuvu nuskrista 207860.05ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 15340.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:28
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:26
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:10
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:57
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!