About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MattHunX
Last Updated: 09/20/06 18:28
Viewed 10713 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Boss Hawg (100000)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 138:11
Miniête dni w grze 456 dni
Iloœæ zapisañ gry 443
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 240
Przemalowania samochodów 94
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 207 próbach
70.53%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 49
Najdalszy skok na rowerze 293.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 38%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 97
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 70
Liczba us³ug dziwek 14
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 98.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 96
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 45
Zabici zrekrutowani 23
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 138
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 5326
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $187 360,00
Kasa wydana na modê $14 625,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 767,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $80,00
Kasa wydana na tuning aut $38 754,00
Kasa wydana na jedzenie $1 627,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $242 183,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $8 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $23 356 450,00
Kasa wygrana w kasynach $210 567 712,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $101 491 056,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 667 480,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 114
Kasa zarobiona na w³amaniach $53 560,00
Najwiêkszy ³up $15 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
71128 z 72896
97.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 804
Ludzie zniszczeni przez ciebie 11637
Ludzie zniszczeni przez innych 1144
Zniszczeni kryminaliœci 368
Zniszczeni cz³onkowie gangów 5190
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 10586
Zniszczone pojazdy ziemne 1975
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 1491
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $17 876 625,00
Liczba przebitych kó³ 476
Liczba strza³ów w g³owê 3479
Wywo³ane po¿ary 2822
Policja
Iloœæ ³apówek 143
Liczba zdobytych gwiazdek 1040
Liczba straconych gwiazdek 861
EfektywnoϾ 70.53%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6240.00ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 911º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4932.70ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 2:01
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 272.93ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 189.17ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 33:25
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16678185.65ft
Dystans pokonany na nogach 2271055.00ft
Dystans pokonany wp³aw 43198.72ft
Dystans pokonany samochodem 6054136.50ft
Dystans pokonany rowerem 593382.25ft
Dystans pokonany motocyklem 5013135.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 244467.58ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 1017136.44ft
Dystans pokonany samolotem 1297527.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 137286.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6860.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:31
Czas lotu 4:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 98
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 734,00
Podwiezieni pasa¿erowie 65
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 240,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 10
Kasa zarobiona jako alfons $55 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 18:25
Dostarczone paczki 90
Pstrykniête zdjêcia 176
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 55
BMX Najlepszy czas 1:08
NRG-500 Najlepszy czas 2:35
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:36
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:48
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:02
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:34
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:10
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:58
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:16
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 2:42
Najlepszy czas w Barnstorming 7:10
Najlepszy czas w Military Service 5:47
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:49
Najlepszy czas w Heli Hell 3:56

Get Stats Like These!