About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MattHunX
Last Updated: 09/20/06 18:28
Viewed 10661 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Boss Hawg (100000)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 138:11
Þaidime praëjusios dienos 456 dienos
Þaidimas iðsaugotas 443
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 240
Perdaþyti automobiliai 94
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 207 bandymø
70.53%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 49
Tolimiausias metimas 293.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6920
Þaidëjo statistikos
Storumas 38%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 97
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 70
Aplankytos prostitutës 14
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 98.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 96
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 45
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 23
Viso nuþudyta gaujø nariø 138
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 5326
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $187.360,00
Mados biudþetas $14.625,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.767,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $80,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $38.754,00
Maisto biudþetas $1.627,00
Visas apsipirkimo biudþetas $242.183,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $8.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $23.356.450,00
Loðimuose laimëti pinigai $210.567.712,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $101.491.056,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.667.480,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 114
Vagystëmis uþdirbti pinigai $53.560,00
Didþiausias vagysèiø grobis $15.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
71128 ið 72896
97.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 804
Tavo nuþudyti þmonës 11637
Kitø nuþudyti þmonës 1144
Nuþudyti nusikaltëliai 368
Nuþudyti gaujø nariai 5190
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 10586
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1975
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1491
Pridaryta þalos uþ $17.876.625,00
Perðautos padangos 476
Ðûviai á galvà 3479
Sukelti gaisrai 2822
Policija
policijos kyðiai 143
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1040
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 861
Paisekimas 70.53%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 911º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4932.70ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 2:01
Toliausiai ant priekinio rato 272.93ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 189.17ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 33:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 16678185.65ft
Pësèiomis nueita 2271055.00ft
Plaukte nuplaukta 43198.72ft
Automobiliu nuvaþiuota 6054136.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 593382.25ft
Motociklu nuvaþiuota 5013135.50ft
Laivu nuplaukta 244467.58ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 1017136.44ft
Lëktuvu nuskrista 1297527.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 137286.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6860.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:06
Laikas su raketine kuprine 1:31
Skrydþiø laikas 4:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 98
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.734,00
Nuveþti keleiviai 65
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.240,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 10
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $55.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 18:25
Pristatyti siuntiniai 90
Padarytos nuotraukos 176
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 55
BMX geriausias laikas 1:08
NRG-500 geriausias laikas 2:35
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:36
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:48
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:34
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:02
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:34
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:10
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:58
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:16
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 2:42
Geriausias laikas - Barnstorming 7:10
Geriausias laikas - Military Service 5:47
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:01
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:49
Geriausias laikas - Heli Hell 3:56

Get Stats Like These!