About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Matrixi
Last Updated: 06/19/05 21:00
Viewed 12548 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Soldier (26044)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 33:57
Miniête dni w grze 127 dni
Iloœæ zapisañ gry 151
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 11
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 2
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 120 próbach
80.83%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 97.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3930
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 47%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 63%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 90%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 27
Postêp z Denise 8.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1752
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $76 100,00
Kasa wydana na modê $24 745,00
Kasa wydana na tatua¿e $5 077,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $726,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $209 518,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $304 830,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $938 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 052 010,00
Kasa wygrana w kasynach $120 000,00
Kasa przegrana w kasynach $3 932 010,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 050 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17866 z 54545
32.75%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 187
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2903
Ludzie zniszczeni przez innych 276
Zniszczeni kryminaliœci 38
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1707
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2780
Zniszczone pojazdy ziemne 610
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 686 185,00
Liczba przebitych kó³ 269
Liczba strza³ów w g³owê 605
Wywo³ane po¿ary 367
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 155
Liczba straconych gwiazdek 119
EfektywnoϾ 80.83%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 350º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3563.16ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 236.12ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3843618.1ft
Dystans pokonany na nogach 414038.78ft
Dystans pokonany wp³aw 5579.11ft
Dystans pokonany samochodem 2132402.50ft
Dystans pokonany rowerem 251221.50ft
Dystans pokonany motocyklem 565749.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 21636.96ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 42.37ft
Dystans pokonany helikopterem 44616.65ft
Dystans pokonany samolotem 262343.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 143486.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2500.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 19:02
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 0:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 100
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!