About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Matrixi
Last Updated: 06/19/05 21:00
Viewed 12533 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (26044)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 33:57
Þaidime praëjusios dienos 127 dienos
Þaidimas iðsaugotas 151
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 11
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 2
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 120 bandymø
80.83%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 97.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3930
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 47%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 63%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 90%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 27
Progresas su Denise 8.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 29
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1752
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $76.100,00
Mados biudþetas $24.745,00
Tatuiruoèiø biudþetas $5.077,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $726,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $209.518,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $304.830,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $938.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.052.010,00
Loðimuose laimëti pinigai $120.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $3.932.010,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.050.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17866 ið 54545
32.75%
Sunaudota sprogmenø (kg) 187
Tavo nuþudyti þmonës 2903
Kitø nuþudyti þmonës 276
Nuþudyti nusikaltëliai 38
Nuþudyti gaujø nariai 1707
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2780
Sunaikinti automobiliai/motociklai 610
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $3.686.185,00
Perðautos padangos 269
Ðûviai á galvà 605
Sukelti gaisrai 367
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 119
Paisekimas 80.83%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 280.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 350º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3563.16ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:25
Toliausiai ant priekinio rato 236.12ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3843618.1ft
Pësèiomis nueita 414038.78ft
Plaukte nuplaukta 5579.11ft
Automobiliu nuvaþiuota 2132402.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 251221.50ft
Motociklu nuvaþiuota 565749.63ft
Laivu nuplaukta 21636.96ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 42.37ft
Sraigtasparniu nuskrista 44616.65ft
Lëktuvu nuskrista 262343.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 143486.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2500.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:32
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 100
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!