About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Marxter
Last Updated: 06/29/05 12:56
Viewed 13049 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10773)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 47:10
Miniête dni w grze 172 dni
Iloœæ zapisañ gry 224
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 46
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 172 próbach
84.3%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 38.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6440
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 13.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 23.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 67
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 44
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2301
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 400,00
Kasa wydana na modê $32 586,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $430,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $100,00
Kasa wydana na jedzenie $428,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $36 944,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
36552 z 36552
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 459
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4415
Ludzie zniszczeni przez innych 380
Zniszczeni kryminaliœci 191
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2272
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 4049
Zniszczone pojazdy ziemne 629
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 127
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 489 977,00
Liczba przebitych kó³ 180
Liczba strza³ów w g³owê 1114
Wywo³ane po¿ary 403
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 451
Liczba straconych gwiazdek 268
EfektywnoϾ 84.3%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1407º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 660.80ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:29
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 217.82ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 158.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6867775.35ft
Dystans pokonany na nogach 707490.25ft
Dystans pokonany wp³aw 32077.15ft
Dystans pokonany samochodem 3653231.25ft
Dystans pokonany rowerem 305355.19ft
Dystans pokonany motocyklem 1250155.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 109401.17ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 119030.10ft
Dystans pokonany samolotem 530404.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 154636.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5993.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:38
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 1:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 19
Kryminaliœci zabici w Vigilante 170
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $7 149,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 990,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:51
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 72
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 3:07
NRG-500 Najlepszy czas 3:08
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:49
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:20
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:23
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:58
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:45
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:24
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:22
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:08
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 2:42
Najlepszy czas w Barnstorming 6:58
Najlepszy czas w Military Service 13:43
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:07
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:09
Najlepszy czas w Heli Hell 8:03

Get Stats Like These!