About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Marxter
Last Updated: 06/29/05 12:56
Viewed 13155 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10773)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 47:10
Þaidime praëjusios dienos 172 dienos
Þaidimas iðsaugotas 224
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 46
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 172 bandymø
84.3%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 38.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6440
Þaidëjo statistikos
Storumas 9%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 13.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 23.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 67
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 44
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2301
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.400,00
Mados biudþetas $32.586,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $430,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $100,00
Maisto biudþetas $428,00
Visas apsipirkimo biudþetas $36.944,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
36552 ið 36552
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 459
Tavo nuþudyti þmonës 4415
Kitø nuþudyti þmonës 380
Nuþudyti nusikaltëliai 191
Nuþudyti gaujø nariai 2272
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 4049
Sunaikinti automobiliai/motociklai 629
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 127
Pridaryta þalos uþ $3.489.977,00
Perðautos padangos 180
Ðûviai á galvà 1114
Sukelti gaisrai 403
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 451
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 268
Paisekimas 84.3%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1407º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 660.80ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:29
Toliausiai ant priekinio rato 217.82ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 158.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:34
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6867775.35ft
Pësèiomis nueita 707490.25ft
Plaukte nuplaukta 32077.15ft
Automobiliu nuvaþiuota 3653231.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 305355.19ft
Motociklu nuvaþiuota 1250155.75ft
Laivu nuplaukta 109401.17ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 119030.10ft
Lëktuvu nuskrista 530404.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 154636.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5993.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:38
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 1:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 19
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 170
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $7.149,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.990,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 23:51
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 72
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 3:07
NRG-500 geriausias laikas 3:08
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:49
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:20
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:55
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:28
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:58
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:29
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:45
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:22
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:08
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 2:42
Geriausias laikas - Barnstorming 6:58
Geriausias laikas - Military Service 13:43
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:07
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:09
Geriausias laikas - Heli Hell 8:03

Get Stats Like These!