About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Martin
Last Updated: 06/20/05 09:05
Viewed 11478 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 56.68%
Ranking kryminalny Loc (3871)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 34:18
Miniête dni w grze 143 dni
Iloœæ zapisañ gry 154
Liczba odwiedzin w szpitalu 34
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 74
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 169 próbach
59.17%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3660
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 25%
Wytrzyma³oœæ 65%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 28%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 86%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 58%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 72.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 58.49%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 81
Zabici zrekrutowani 39
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 76
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1324
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $56 080,00
Kasa wydana na modê $100,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $681,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $57 061,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $180 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $5,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $420,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16766 z 28998
57.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 107
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2659
Ludzie zniszczeni przez innych 477
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1239
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2166
Zniszczone pojazdy ziemne 677
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 28
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 978 630,00
Liczba przebitych kó³ 212
Liczba strza³ów w g³owê 548
Wywo³ane po¿ary 1139
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 332
Liczba straconych gwiazdek 204
EfektywnoϾ 59.17%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 200.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 319º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 301.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 219.14ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 131.07ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:48
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:48
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4622389.86ft
Dystans pokonany na nogach 537669.19ft
Dystans pokonany wp³aw 17204.65ft
Dystans pokonany samochodem 2475898.75ft
Dystans pokonany rowerem 166027.59ft
Dystans pokonany motocyklem 614518.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 58507.25ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 159156.42ft
Dystans pokonany samolotem 568877.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 23586.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 943.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:58
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 61
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:49
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:32
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!