About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Martin
Last Updated: 06/20/05 09:05
Viewed 11473 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 56.68%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3871)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 34:18
Þaidime praëjusios dienos 143 dienos
Þaidimas iðsaugotas 154
Apsilankymai ligoninëje 34
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 74
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 169 bandymø
59.17%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3660
Þaidëjo statistikos
Storumas 25%
Iðtvermë 65%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 28%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 86%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 58%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 72.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 58.49%
Priklausanèios teritorijos 31
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 81
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 39
Viso nuþudyta gaujø nariø 76
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1324
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $56.080,00
Mados biudþetas $100,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $681,00
Visas apsipirkimo biudþetas $57.061,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $180.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $5,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $420,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16766 ið 28998
57.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 107
Tavo nuþudyti þmonës 2659
Kitø nuþudyti þmonës 477
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 1239
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2166
Sunaikinti automobiliai/motociklai 677
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 28
Pridaryta þalos uþ $1.978.630,00
Perðautos padangos 212
Ðûviai á galvà 548
Sukelti gaisrai 1139
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 332
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 204
Paisekimas 59.17%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 200.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 319º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 301.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 219.14ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 131.07ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:48
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:48
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4622389.86ft
Pësèiomis nueita 537669.19ft
Plaukte nuplaukta 17204.65ft
Automobiliu nuvaþiuota 2475898.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 166027.59ft
Motociklu nuvaþiuota 614518.13ft
Laivu nuplaukta 58507.25ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 159156.42ft
Lëktuvu nuskrista 568877.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 23586.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 943.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:04
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 1:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 61
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:49
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:32
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!