About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mandrillen
Last Updated: 08/01/05 22:22
Viewed 11339 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny OG (209607)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 60:45
Miniête dni w grze 273 dni
Iloœæ zapisañ gry 480
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 101
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 262 próbach
54.96%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 93.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 92.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 87
Zabici zrekrutowani 45
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 71
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1726
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $530 260,00
Kasa wydana na modê $101 250,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 972,00
Kasa wydana na fryzjera $1 120,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $23 810,00
Kasa wydana na jedzenie $800,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $658 612,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $332 683 072,00
Kasa wygrana w kasynach $1 170 067 968,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19546 z 22179
88.13%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 263
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3573
Ludzie zniszczeni przez innych 507
Zniszczeni kryminaliœci 99
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1684
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3220
Zniszczone pojazdy ziemne 937
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 147
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 730 557,00
Liczba przebitych kó³ 238
Liczba strza³ów w g³owê 1990
Wywo³ane po¿ary 1069
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 507
Liczba straconych gwiazdek 275
EfektywnoϾ 54.96%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 72
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 792º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1741.14ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 430.85ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 69.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9283041.81ft
Dystans pokonany na nogach 753209.69ft
Dystans pokonany wp³aw 20157.69ft
Dystans pokonany samochodem 4892554.50ft
Dystans pokonany rowerem 366366.03ft
Dystans pokonany motocyklem 1748718.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 31659.85ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 465605.00ft
Dystans pokonany samolotem 946344.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 57180.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1246.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:11
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:24
Czas lotu 2:18
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 147
Kasa zarobiona w taksówce $9 136,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 375,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 18
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:42
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 86
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:52
NRG-500 Najlepszy czas 8:36
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:56
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:49
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:51
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:12
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 1:59
Najlepszy czas w World War Aces 2:58
Najlepszy czas w Barnstorming 5:07
Najlepszy czas w Military Service 6:43
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:20
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:27
Najlepszy czas w Heli Hell 5:39

Get Stats Like These!