About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mandrillen
Last Updated: 08/01/05 22:22
Viewed 11325 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas OG (209607)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 60:45
Þaidime praëjusios dienos 273 dienos
Þaidimas iðsaugotas 480
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 101
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 262 bandymø
54.96%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 93.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4420
Þaidëjo statistikos
Storumas 7%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 92.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 87
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 45
Viso nuþudyta gaujø nariø 71
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1726
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $530.260,00
Mados biudþetas $101.250,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.972,00
Kirpyklø biudþetas $1.120,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $23.810,00
Maisto biudþetas $800,00
Visas apsipirkimo biudþetas $658.612,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $332.683.072,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.170.067.968,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.999.995,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19546 ið 22179
88.13%
Sunaudota sprogmenø (kg) 263
Tavo nuþudyti þmonës 3573
Kitø nuþudyti þmonës 507
Nuþudyti nusikaltëliai 99
Nuþudyti gaujø nariai 1684
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3220
Sunaikinti automobiliai/motociklai 937
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 147
Pridaryta þalos uþ $3.730.557,00
Perðautos padangos 238
Ðûviai á galvà 1990
Sukelti gaisrai 1069
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 507
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 275
Paisekimas 54.96%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 72
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 792º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1741.14ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 430.85ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 69.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:32
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9283041.81ft
Pësèiomis nueita 753209.69ft
Plaukte nuplaukta 20157.69ft
Automobiliu nuvaþiuota 4892554.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 366366.03ft
Motociklu nuvaþiuota 1748718.25ft
Laivu nuplaukta 31659.85ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 465605.00ft
Lëktuvu nuskrista 946344.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 57180.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1246.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:19
Laikas su raketine kuprine 0:24
Skrydþiø laikas 2:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 147
Taksi uþdirbti pinigai $9.136,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.375,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 18
Karjere uþtruktas laikas 20:42
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 86
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 2:52
NRG-500 geriausias laikas 8:36
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:42
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:46
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:56
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:16
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:36
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:51
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:12
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 1:59
Geriausias laikas - World War Aces 2:58
Geriausias laikas - Barnstorming 5:07
Geriausias laikas - Military Service 6:43
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:20
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:27
Geriausias laikas - Heli Hell 5:39

Get Stats Like These!