About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MadEvil
Last Updated: 06/26/05 19:10
Viewed 13035 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.43%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6862)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 28:29
Þaidime praëjusios dienos 109 dienos
Þaidimas iðsaugotas 147
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 41
Perdaþyti automobiliai 43
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 129 bandymø
80.62%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 51%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 22%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 49%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 12.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 18.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 25
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 41.51%
Priklausanèios teritorijos 22
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 115
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 47
Viso nuþudyta gaujø nariø 127
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 876
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $54.800,00
Mados biudþetas $1.475,00
Tatuiruoèiø biudþetas $760,00
Kirpyklø biudþetas $480,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.970,00
Maisto biudþetas $310,00
Visas apsipirkimo biudþetas $60.295,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.500,00
Nuosavybës biudþetas $206.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21810 ið 21867
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 74
Tavo nuþudyti þmonës 2627
Kitø nuþudyti þmonës 476
Nuþudyti nusikaltëliai 27
Nuþudyti gaujø nariai 856
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2199
Sunaikinti automobiliai/motociklai 672
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $2.821.913,00
Perðautos padangos 189
Ðûviai á galvà 917
Sukelti gaisrai 651
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 326
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 217
Paisekimas 80.62%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 286.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 312º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 971.71ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:36
Toliausiai ant priekinio rato 168.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 33.45ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:28
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3285576.97ft
Pësèiomis nueita 359980.34ft
Plaukte nuplaukta 10524.94ft
Automobiliu nuvaþiuota 1868975.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 31652.90ft
Motociklu nuvaþiuota 481652.75ft
Laivu nuplaukta 39899.95ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 78222.63ft
Lëktuvu nuskrista 391945.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 22723.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:01
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:02
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:42
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!