About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MacMax
Last Updated: 07/13/05 20:52
Viewed 12365 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 87.17%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8088)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 59:52
Miniête dni w grze 234 dni
Iloœæ zapisañ gry 264
Liczba odwiedzin w szpitalu 28
Razy utopiony 0
Szczêœcie $400.00
Liczba zjedzonych posi³ków 138
Przemalowania samochodów 32
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
124 po 227 próbach
54.63%
Zamalowane tagi 44 von 100
44%
Zrobione zdjêcia 2 von 50
4%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 5 von 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -1073741824kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2520
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 28%
Wytrzyma³oœæ 90%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 70%
Seksapil 44%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 60%
Hazard $400.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 4.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 55.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 79.25%
Utrzymane terytoria 42
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 43
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 47
Zabici zrekrutowani 24
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1817
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $477 040,00
Kasa wydana na modê $7 927,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 595,00
Kasa wydana na fryzjera $2 100,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $340,00
Kasa wydana na tuning aut $16 580,00
Kasa wydana na jedzenie $1 284,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $504 076,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $16 331,00
Kasa wygrana w kasynach $3 712,00
Kasa przegrana w kasynach $12 619,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $800,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $400,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18859 z 34756
54.26%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 93
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3346
Ludzie zniszczeni przez innych 618
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1717
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 471
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 138 490,00
Liczba przebitych kó³ 184
Liczba strza³ów w g³owê 1308
Wywo³ane po¿ary 563
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 1411
Liczba straconych gwiazdek 1238
EfektywnoϾ 54.63%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 91.00m
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 390º
Unikalne skoki znalezione 21 von 70
30%
Unikalne skoki wykonane 14 von 70
20%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 306.57m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 77.04m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 73.51m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2731814.1m
Dystans pokonany na nogach 257328.27m
Dystans pokonany wp³aw 4459.66m
Dystans pokonany samochodem 1370493.13m
Dystans pokonany rowerem 35986.21m
Dystans pokonany motocyklem 626458.50m
Dystans pokonany ³odzi¹ 23059.65m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 660.95m
Dystans pokonany helikopterem 59630.82m
Dystans pokonany samolotem 347165.91m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 6571.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:48
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:01
Czas lotu 1:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 6
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 10
Ludzie uratowani w misji medyka 110
Kasa zarobiona w taksówce $2 689,00
Podwiezieni pasa¿erowie 16
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 200,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 23
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:52
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:31
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:52
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:32
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:22
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:52
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:08
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:05
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:15
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:03
Najlepszy czas w World War Aces 2:19
Najlepszy czas w Barnstorming 4:57
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:27
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!