About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MacMax
Last Updated: 07/13/05 20:52
Viewed 12317 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 87.17%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8088)
Paskutinë Pereita Misija Freeway
Þaidimo laikas 59:52
Þaidime praëjusios dienos 234 dienos
Þaidimas iðsaugotas 264
Apsilankymai ligoninëje 28
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $400.00
Suvalgyti patiekalai 138
Perdaþyti automobiliai 32
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
124 ið 227 bandymø
54.63%
Perpurkðti grafitai 44 von 100
44%
Nuotraukos 2 von 50
4%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 5 von 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 0kgs
Sunkiausi svarmenys -1073741824kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2520
Þaidëjo statistikos
Storumas 28%
Iðtvermë 90%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 70%
Seksualumas 44%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 60%
Loðimai $400.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 4.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 55.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 79.25%
Priklausanèios teritorijos 42
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 43
Verbuoti gaujos nariai 47
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 24
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1817
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $477.040,00
Mados biudþetas $7.927,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.595,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $340,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.580,00
Maisto biudþetas $1.284,00
Visas apsipirkimo biudþetas $504.076,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $16.331,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.712,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $12.619,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $800,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $400,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18859 ið 34756
54.26%
Sunaudota sprogmenø (kg) 93
Tavo nuþudyti þmonës 3346
Kitø nuþudyti þmonës 618
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 1717
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 471
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $2.138.490,00
Perðautos padangos 184
Ðûviai á galvà 1308
Sukelti gaisrai 563
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1411
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1238
Paisekimas 54.63%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 91.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 390º
Rasti unikalûs ðuoliai 21 von 70
30%
Atlikti unikalûs ðuoliai 14 von 70
20%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 306.57m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 77.04m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 73.51m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2731814.1m
Pësèiomis nueita 257328.27m
Plaukte nuplaukta 4459.66m
Automobiliu nuvaþiuota 1370493.13m
Dviraèiu nuvaþiuota 35986.21m
Motociklu nuvaþiuota 626458.50m
Laivu nuplaukta 23059.65m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 660.95m
Sraigtasparniu nuskrista 59630.82m
Lëktuvu nuskrista 347165.91m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6571.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:48
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:01
Skrydþiø laikas 1:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 6
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 110
Taksi uþdirbti pinigai $2.689,00
Nuveþti keleiviai 16
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.200,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:52
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:31
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:52
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:32
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:32
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:52
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:08
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:11
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:05
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:15
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:03
Geriausias laikas - World War Aces 2:19
Geriausias laikas - Barnstorming 4:57
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:27
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!