About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: M_Vampire
Last Updated: 06/24/05 09:03
Viewed 11275 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.61%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8997)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 79:24
Miniête dni w grze 254 dni
Iloœæ zapisañ gry 235
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 207
Przemalowania samochodów 60
Iloœæ odwiedzin na si³owni 37
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 149 próbach
71.81%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4360
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 94%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 13
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 28.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 46
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 10.34%
Utrzymane terytoria 6
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 288
Zabici zrekrutowani 137
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 239
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2154
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $95 760,00
Kasa wydana na modê $1 587,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 690,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $16,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $1 807,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $101 394,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $67 610 000,00
Kasa wygrana w kasynach $45 435 300,00
Kasa przegrana w kasynach $22 174 700,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 400 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 600 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
24308 z 32544
74.69%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 197
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4002
Ludzie zniszczeni przez innych 809
Zniszczeni kryminaliœci 45
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2029
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3543
Zniszczone pojazdy ziemne 414
Zniczone ³odzie 17
Zniszczone helikoptery i samoloty 100
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 996 964,00
Liczba przebitych kó³ 394
Liczba strza³ów w g³owê 1944
Wywo³ane po¿ary 267
Policja
Iloœæ ³apówek 28
Liczba zdobytych gwiazdek 716
Liczba straconych gwiazdek 595
EfektywnoϾ 71.81%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6263.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1140º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.45ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 244.04ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 197.79ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:56
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:56
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9735352.83ft
Dystans pokonany na nogach 1161720.75ft
Dystans pokonany wp³aw 39645.67ft
Dystans pokonany samochodem 4373528.00ft
Dystans pokonany rowerem 95052.05ft
Dystans pokonany motocyklem 2038994.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 170646.45ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 226141.58ft
Dystans pokonany samolotem 1497290.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7896.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 124436.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 33:25
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:33
Czas lotu 2:10
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $17 020,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 9
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $36 385,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:35
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 166
Wykonane poziomy na strzelnicy 11 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!