About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: M_Vampire
Last Updated: 06/24/05 09:03
Viewed 11286 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.61%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8997)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 79:24
Þaidime praëjusios dienos 254 dienos
Þaidimas iðsaugotas 235
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 207
Perdaþyti automobiliai 60
Gimnastikos salë aplankyta 37
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 149 bandymø
71.81%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4360
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 94%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 28.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 46
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 10.34%
Priklausanèios teritorijos 6
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 288
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 137
Viso nuþudyta gaujø nariø 239
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2154
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $95.760,00
Mados biudþetas $1.587,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.690,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $16,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $1.807,00
Visas apsipirkimo biudþetas $101.394,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $5.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $67.610.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $45.435.300,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $22.174.700,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.400.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.600.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
24308 ið 32544
74.69%
Sunaudota sprogmenø (kg) 197
Tavo nuþudyti þmonës 4002
Kitø nuþudyti þmonës 809
Nuþudyti nusikaltëliai 45
Nuþudyti gaujø nariai 2029
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3543
Sunaikinti automobiliai/motociklai 414
Sunaikinti laivai 17
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 100
Pridaryta þalos uþ $1.996.964,00
Perðautos padangos 394
Ðûviai á galvà 1944
Sukelti gaisrai 267
Policija
policijos kyðiai 28
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 716
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 595
Paisekimas 71.81%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1140º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.45ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 244.04ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 197.79ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:56
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:56
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9735352.83ft
Pësèiomis nueita 1161720.75ft
Plaukte nuplaukta 39645.67ft
Automobiliu nuvaþiuota 4373528.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 95052.05ft
Motociklu nuvaþiuota 2038994.75ft
Laivu nuplaukta 170646.45ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 226141.58ft
Lëktuvu nuskrista 1497290.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7896.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 124436.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 33:25
Laikas su raketine kuprine 0:33
Skrydþiø laikas 2:10
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $17.020,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 9
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $36.385,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 23:35
Pristatyti siuntiniai 3
Padarytos nuotraukos 166
Pereiti tiro lygiai 11 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!