About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MRSIM0N
Last Updated: 12/16/07 23:12
Viewed 11277 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 86.63%
Ranking kryminalny Shot Caller (188127)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 174:58
Miniête dni w grze 786 dni
Iloœæ zapisañ gry 1265
Liczba odwiedzin w szpitalu 54
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 74
Przemalowania samochodów 160
Iloœæ odwiedzin na si³owni 79
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
120 po 306 próbach
39.22%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 73.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 93%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 70
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 61
Liczba us³ug dziwek 7
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 312
Zabici zrekrutowani 127
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 334
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3021
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $8 056 900,00
Kasa wydana na modê $114 643,00
Kasa wydana na tatua¿e $6 907,00
Kasa wydana na fryzjera $4 635,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $320,00
Kasa wydana na tuning aut $137 071,00
Kasa wydana na jedzenie $549,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $8 309 805,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $12 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $172 070 016,00
Kasa wygrana w kasynach $912 662 272,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 29
Kasa zarobiona na w³amaniach $4 460,00
Najwiêkszy ³up $2 420,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
115968 z 123555
93.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 3095
Ludzie zniszczeni przez ciebie 14147
Ludzie zniszczeni przez innych 1902
Zniszczeni kryminaliœci 440
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2852
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 11134
Zniszczone pojazdy ziemne 3797
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 423
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $22 843 372,00
Liczba przebitych kó³ 1300
Liczba strza³ów w g³owê 3369
Wywo³ane po¿ary 3479
Policja
Iloœæ ³apówek 56
Liczba zdobytych gwiazdek 2312
Liczba straconych gwiazdek 658
EfektywnoϾ 39.22%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1212º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 68 out of 70
97.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 6331.71ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 847.11ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 1:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 132.95ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 9:47
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 18670054.53ft
Dystans pokonany na nogach 1602060.25ft
Dystans pokonany wp³aw 63093.24ft
Dystans pokonany samochodem 7770633.00ft
Dystans pokonany rowerem 291637.66ft
Dystans pokonany motocyklem 5491513.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 262336.28ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 259.45ft
Dystans pokonany helikopterem 978209.44ft
Dystans pokonany samolotem 2010648.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 171380.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 28283.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 6:06
Czas lotu 5:42
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 10
Kryminaliœci zabici w Vigilante 327
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 95
Najwy¿szy poziom jako medyk 11
Ludzie uratowani w misji medyka 94
Kasa zarobiona w taksówce $11 187,00
Podwiezieni pasa¿erowie 31
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 9
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $36 960,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:37
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 784
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 15
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:54
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:13
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!