About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MRSIM0N
Last Updated: 12/16/07 23:12
Viewed 11326 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 86.63%
Nusikaltëlio reitingas Shot Caller (188127)
Paskutinë Pereita Misija Freeway
Þaidimo laikas 174:58
Þaidime praëjusios dienos 786 dienos
Þaidimas iðsaugotas 1265
Apsilankymai ligoninëje 54
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 74
Perdaþyti automobiliai 160
Gimnastikos salë aplankyta 79
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
120 ið 306 bandymø
39.22%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 73.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4420
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 93%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 70
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 61
Aplankytos prostitutës 7
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 312
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 127
Viso nuþudyta gaujø nariø 334
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3021
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $8.056.900,00
Mados biudþetas $114.643,00
Tatuiruoèiø biudþetas $6.907,00
Kirpyklø biudþetas $4.635,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $320,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $137.071,00
Maisto biudþetas $549,00
Visas apsipirkimo biudþetas $8.309.805,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $12.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $172.070.016,00
Loðimuose laimëti pinigai $912.662.272,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.999.995,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 29
Vagystëmis uþdirbti pinigai $4.460,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
115968 ið 123555
93.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 3095
Tavo nuþudyti þmonës 14147
Kitø nuþudyti þmonës 1902
Nuþudyti nusikaltëliai 440
Nuþudyti gaujø nariai 2852
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 11134
Sunaikinti automobiliai/motociklai 3797
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 423
Pridaryta þalos uþ $22.843.372,00
Perðautos padangos 1300
Ðûviai á galvà 3369
Sukelti gaisrai 3479
Policija
policijos kyðiai 56
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 2312
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 658
Paisekimas 39.22%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1212º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 68 out of 70
97.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 6331.71ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:36
Toliausiai ant priekinio rato 847.11ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 1:06
Toliausiai dviem ratais 132.95ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:47
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 18670054.53ft
Pësèiomis nueita 1602060.25ft
Plaukte nuplaukta 63093.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 7770633.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 291637.66ft
Motociklu nuvaþiuota 5491513.00ft
Laivu nuplaukta 262336.28ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 259.45ft
Sraigtasparniu nuskrista 978209.44ft
Lëktuvu nuskrista 2010648.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 171380.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 28283.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:00
Laikas su raketine kuprine 6:06
Skrydþiø laikas 5:42
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 10
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 327
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 95
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 11
Greitàja iðgelbëti þmonës 94
Taksi uþdirbti pinigai $11.187,00
Nuveþti keleiviai 31
Pereitos sunkveþimiø misijos 9
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $36.960,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:37
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 784
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 15
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:34
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:26
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:13
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!