About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MIG
Last Updated: 08/14/05 14:45
Viewed 11331 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 92.51%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9537)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 97:39
Miniête dni w grze 447 dni
Iloœæ zapisañ gry 799
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 389
Przemalowania samochodów 56
Iloœæ odwiedzin na si³owni 28
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
132 po 222 próbach
59.46%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 90.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2980
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 95%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 34
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 82.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 96.00%
Postêp z Katie 97.00%
Postêp z Millie 52.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 43
Stracone terytoria 2
Terytoria pod kontrol¹ 61.11%
Utrzymane terytoria 33
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 33
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1264
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $112 628,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 807,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $46 785,00
Kasa wydana na jedzenie $3 650,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $163 220,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 035 227,00
Kasa wygrana w kasynach $15 418 814,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $12 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 27
Liczba sprzedanych ³upów 58
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 920,00
Najwiêkszy ³up $4 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19117 z 21165
90.32%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 178
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2925
Ludzie zniszczeni przez innych 673
Zniszczeni kryminaliœci 27
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1180
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2489
Zniszczone pojazdy ziemne 1438
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 822 137,00
Liczba przebitych kó³ 246
Liczba strza³ów w g³owê 446
Wywo³ane po¿ary 556
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 561
Liczba straconych gwiazdek 343
EfektywnoϾ 59.46%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1094º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 106.25ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 162.22ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9848081.92ft
Dystans pokonany na nogach 1059133.00ft
Dystans pokonany wp³aw 74008.52ft
Dystans pokonany samochodem 5578724.50ft
Dystans pokonany rowerem 194917.56ft
Dystans pokonany motocyklem 1312947.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 166544.22ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 26037.83ft
Dystans pokonany helikopterem 257934.70ft
Dystans pokonany samolotem 1042401.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 95190.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 40243.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 17:37
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:42
Czas lotu 2:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $8 600,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 275,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 8
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:00
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 101
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:54
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:17
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:11
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:56
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:56
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:35
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:32
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:40
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:34
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:43
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:54
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:19
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:48
Najlepszy czas w Heli Hell 9:12

Get Stats Like These!