About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MClaw
Last Updated: 06/19/05 18:47
Viewed 12552 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Shooter (6449)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 34:55
Miniête dni w grze 128 dni
Iloœæ zapisañ gry 78
Liczba odwiedzin w szpitalu 38
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 68
Przemalowania samochodów 25
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 5
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 179 próbach
56.98%
Zamalowane tagi 36 out of 100
36%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 8.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 57%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 47%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 68%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 75%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 5.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 60.38%
Utrzymane terytoria 32
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 32
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 57
Zabici zrekrutowani 28
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 75
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1260
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 160,00
Kasa wydana na modê $29 954,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 110,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $25 290,00
Kasa wydana na jedzenie $539,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $74 353,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $456 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 860,00
Kasa wygrana w kasynach $40,00
Kasa przegrana w kasynach $2 820,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $20,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12650 z 22611
55.95%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 140
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2834
Ludzie zniszczeni przez innych 492
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1203
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2146
Zniszczone pojazdy ziemne 464
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 117
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 628 017,00
Liczba przebitych kó³ 164
Liczba strza³ów w g³owê 1286
Wywo³ane po¿ary 307
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 317
Liczba straconych gwiazdek 219
EfektywnoϾ 56.98%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 363.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 357º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 423.64ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 172.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 98.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:27
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:29
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4146393.94ft
Dystans pokonany na nogach 534298.50ft
Dystans pokonany wp³aw 13702.48ft
Dystans pokonany samochodem 2211020.25ft
Dystans pokonany rowerem 38471.22ft
Dystans pokonany motocyklem 752326.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 38954.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 96951.20ft
Dystans pokonany samolotem 429319.16ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 29210.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2140.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:43
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $783,00
Podwiezieni pasa¿erowie 6
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 320,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 46
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:19
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:59
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!