About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: MClaw
Last Updated: 06/19/05 18:47
Viewed 12513 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.10%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6449)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 34:55
Þaidime praëjusios dienos 128 dienos
Þaidimas iðsaugotas 78
Apsilankymai ligoninëje 38
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 68
Perdaþyti automobiliai 25
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 5
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 179 bandymø
56.98%
Perpurkðti grafitai 36 out of 100
36%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 8.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2040
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 57%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 47%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 68%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 75%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 5.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 60.38%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 28
Viso nuþudyta gaujø nariø 75
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1260
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.160,00
Mados biudþetas $29.954,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.110,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $25.290,00
Maisto biudþetas $539,00
Visas apsipirkimo biudþetas $74.353,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.200,00
Nuosavybës biudþetas $456.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.860,00
Loðimuose laimëti pinigai $40,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $2.820,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $20,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12650 ið 22611
55.95%
Sunaudota sprogmenø (kg) 140
Tavo nuþudyti þmonës 2834
Kitø nuþudyti þmonës 492
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 1203
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2146
Sunaikinti automobiliai/motociklai 464
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 117
Pridaryta þalos uþ $1.628.017,00
Perðautos padangos 164
Ðûviai á galvà 1286
Sukelti gaisrai 307
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 317
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 219
Paisekimas 56.98%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 363.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 357º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 423.64ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 172.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 98.35ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:27
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:29
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4146393.94ft
Pësèiomis nueita 534298.50ft
Plaukte nuplaukta 13702.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 2211020.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 38471.22ft
Motociklu nuvaþiuota 752326.63ft
Laivu nuplaukta 38954.50ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 96951.20ft
Lëktuvu nuskrista 429319.16ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 29210.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2140.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:43
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $783,00
Nuveþti keleiviai 6
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.320,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 46
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:59
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!