About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Luuk_Leemans
Last Updated: 06/20/05 09:35
Viewed 10973 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 40.64%
Ranking kryminalny Jacker (4014)
Ostatnia Wykonana Misja Architectural Espionage
Czas grania 25:53
Miniête dni w grze 139 dni
Iloœæ zapisañ gry 284
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 1
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
66 po 95 próbach
69.47%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 94%
Respekt 24%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 21%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 20%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 55%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Hitman
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Grove Street Families
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 82
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 81
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 240,00
Kasa wydana na modê $910,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 395,00
Kasa wydana na fryzjera $300,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $4 620,00
Kasa wydana na jedzenie $2,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $12 317,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $154 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8407 z 19144
43.91%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 78
Ludzie zniszczeni przez ciebie 750
Ludzie zniszczeni przez innych 173
Zniszczeni kryminaliœci 1
Zniszczeni cz³onkowie gangów 102
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 661
Zniszczone pojazdy ziemne 283
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 91
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 323 022,00
Liczba przebitych kó³ 60
Liczba strza³ów w g³owê 180
Wywo³ane po¿ary 333
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 152
Liczba straconych gwiazdek 116
EfektywnoϾ 69.47%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 166.67ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 211º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3108660.67ft
Dystans pokonany na nogach 303395.25ft
Dystans pokonany wp³aw 5800.56ft
Dystans pokonany samochodem 1456011.75ft
Dystans pokonany rowerem 80929.98ft
Dystans pokonany motocyklem 729806.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24229.19ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 41263.95ft
Dystans pokonany samolotem 374690.47ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 92160.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 373.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:43
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:43
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:42
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:32
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!